Uitgelicht

ONZE 10 SPEERPUNTEN VOOR 2018 - 2022

1. Afhankelijk zijn van zorg is geen keus.

2. Niet praten over jongeren, maar met jongeren.

3. Zorg dichterbij brengen met meer inzet op thuiszorg, huisartsen en wijkverpleegkundigen.

4. Voor iedereen een geschikte woonruimte in Hellevoetsluis.

5. In iedere wijk dezelfde groenkwaliteit.

6. Werkgelegenheid en lage lasten.

7. Inkomen uit werk moet lonen.

8. Doeltreffende maatregelen en optreden versterken het gevoel van veiligheid.

9. Cultuurverandering bij gemeente is nodig en onvermijdelijk.

10. Kunst en sport verrijkt ons leven.

 

  1. Afhankelijk zijn van zorg is geen keus.

We kiezen voor nieuwe vormen van sociale zekerheid, waarbij niet het geld, maar de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg uitgangspunt zijn. Besparingen worden gevonden in minder bureaucratie, en niet door het zorgaanbod te verlagen.

 

  1. Niet praten over jongeren, maar met jongeren.

We betrekken kinderen en jongeren actief bij alles wat er voor hen wordt georganiseerd. Jongeren worden door de gemeente actief uitgedaagd om positieve initiatieven te kunnen nemen en kunnen uitvoeren. Kinderen en jongeren krijgen waar nodig extra psychologische en financiële ondersteuning zodat zij gelijke kansen krijgen.

 

  1. Zorg dichterbij brengen met meer inzet op thuiszorg, huisartsen en wijkverpleegkundigen.

Groen Links Hellevoet wil dat ouderen zolang zij zelf willen en kunnen zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Niet de prijs maar de kwaliteit en klantgerichtheid van de zorg is van belang. SBO wordt ondersteund en gezien als volwaardige gesprekspartner en schakel tussen ouderen en gemeente, om zo problemen en tekortkomingen in ouderenbeleid aan te geven. Thuiszorg is niet alleen schoonmaken, het heeft ook een sociale en preventief controlerende functie. Het korten op uren moet stoppen. Professionele thuiszorgmedewerkers worden niet vervangen door mantelzorgers.

 

  1. Voor iedereen een geschikte woonruimte in Hellevoetsluis.

Groen Links Hellevoet kiest voor betaalbare koop- en huurwoningen. Centraal hierin staan duurzaam en levensloopbestendig bouwen en renoveren. Ook voor middeninkomens. Ook voor senioren en jongeren. Verruiming van mogelijkheden voor woongemeenschappen.

 

  1. In iedere wijk dezelfde groenkwaliteit.

GroenLinks wil inzetten op een betere, gelijkmatige groenkwaliteit met meer ecologisch beheer in alle wijken, zonder voorkeur voor een bepaalde wijk en zonder onkruidbestrijding met ongezonde chemische middelen. Hierdoor ontstaat een betere biodiversiteit op land en in het water.

 

  1. Werkgelegenheid en lage lasten

Klimaatverandering biedt kansen voor lokale werkgelegenheid en lagere lasten voor alle inwoners. Energieneutraal, wateradaptatie, gasloos en een circulaire economie. Groen Links Hellevoet wil dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid hierin neemt door naast zelf het goede voorbeeld te geven, ook actief bedrijven en bewoners te begeleiden om de transitie naar een circulaire samenleving tot uitvoering te brengen.

 

  1. Inkomen uit werk moet lonen.

GroenLinks wil meer aandacht voor de working poor, met een ruimhartig en actief armoedebeleid tot 130 procent van het bestaansminima. Maatwerk voor alle uitkeringsgerechtigden door een optimale inzet van de bijzondere bijstand en het aanbieden van geschikt werk en scholing.

 

  1. Doeltreffende maatregelen en optreden versterken het gevoel van veiligheid.

Wijkagent, BOA en buurtwacht werken samen en staan in verbinding met elkaar. Zij moeten bekend zijn bij bewoners, aanspreekbaar en zichtbaar. Groen Links Hellevoet kiest voor aanpakken van zogenoemd huftergedrag in het verkeer en betere verlichting bij oversteekplaatsen. Camerabeveiligingmaatregelen en social media bij bewoners thuis verdienen meer aandacht.

 

  1. Cultuurverandering bij gemeente is nodig en onvermijdelijk.

De gemeente wordt servicegericht in alles wat zij doet. Klantgericht, informatief en maatwerk worden hierbij de standaard, evenals individuele aandacht en persoonlijk contact De alledaagse problemen en wensen van de bewoners en bedrijven komen centraal te staan. Na de ambtelijke fusie is een bestuurlijke fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne bespreekbaar, bij voldoende draagvlak en bij behoud van identiteit van de diverse kernen. Meer democratische vernieuwing, zoals een gekozen burgemeester, een referendum en zeggenschap van wijkbewoners over onderhoudsbudgetten.

 

  1. Kunst en sport verrijkt ons leven.

Wij geven veel extra ruimte aan sport, kunst en creativiteit, door een ruimhartig subsidiebeleid. Daarbij willen we culturele instellingen lokaal en regionaal verbinden. Groen Links Hellevoet wil meer mogelijkheden voor (openlucht)podia bieden voor muziek, kleinkunst en toneelvoorstellingen. Sport is naast ontspanning gezond. Groen Links Hellevoet wil dat iedereen kan sporten in de buitenruimte en bij sportverenigingen. We gaan door met JOGG (Lekker Bezig).