Uitgelicht

HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS. OOK IN HELLEVOETSLUIS

 

GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van gevoelloos bezuinigen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid.

 

Een sociaal Hellevoetsluis

GroenLinks Hellevoet wil dat ook iedereen in Hellevoetsluis een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Groen Links Hellevoetsluis laat mensen niet in de steek. GroenLinks Hellevoet vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbare woning.

 

Een groen Hellevoetsluis

GroenLinks Hellevoet wil dat onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen. Als we kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we straks een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.

 

Een open Hellevoetsluis

GroenLinks Hellevoet heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van zijn of haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom geven wij vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen. En daarom geven wij ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in plaats van de regels en structuren van organisaties blindelings te volgen. In de komende raadsperiode zullen we nog meer de op pad gaan om de mensen te ontmoeten.

 

 

 

 

TIEN SPEERPUNTEN VOOR 2018-2022

 

 

De tien belangrijkste punten in dit programma zijn:

 

 1. Afhankelijk zijn van zorg is geen keus.

We kiezen voor nieuwe vormen van sociale zekerheid, waarbij niet het geld, maar de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg uitgangspunt zijn. Besparingen worden gevonden in minder bureaucratie, en niet door het zorgaanbod te verlagen.

 

 1. Niet praten over jongeren, maar met jongeren.

We betrekken kinderen en jongeren actief bij alles wat er voor hen wordt georganiseerd. Jongeren worden door de gemeente actief uitgedaagd om positieve initiatieven te kunnen nemen en kunnen uitvoeren. Kinderen en jongeren krijgen waar nodig extra psychologische en financiële ondersteuning zodat zij gelijke kansen krijgen.

 

 1. Zorg dichterbij brengen met meer inzet op thuiszorg, huisartsen en wijkverpleegkundigen.

Groen Links Hellevoet wil dat ouderen zolang zij zelf willen en kunnen zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Niet de prijs maar de kwaliteit en klantgerichtheid van de zorg is van belang. SBO wordt ondersteund en gezien als volwaardige gesprekspartner en schakel tussen ouderen en gemeente, om zo problemen en tekortkomingen in ouderenbeleid aan te geven. Thuiszorg is niet alleen schoonmaken, het heeft ook een sociale en preventief controlerende functie. Het korten op uren moet stoppen. Professionele thuiszorgmedewerkers worden niet vervangen door mantelzorgers.

 

 1. Voor iedereen een geschikte woonruimte in Hellevoetsluis.

Groen Links Hellevoet kiest voor betaalbare koop- en huurwoningen. Centraal hierin staan duurzaam en levensloopbestendig bouwen en renoveren. Ook voor middeninkomens. Ook voor senioren en jongeren. Verruiming van mogelijkheden voor woongemeenschappen.

 

 1. In iedere wijk dezelfde groenkwaliteit.

GroenLinks wil inzetten op een betere, gelijkmatige groenkwaliteit met meer ecologisch beheer in alle wijken, zonder voorkeur voor een bepaalde wijk en zonder onkruidbestrijding met ongezonde chemische middelen. Hierdoor ontstaat een betere biodiversiteit op land en in het water.

 

 1. Werkgelegenheid en lage lasten

Klimaatverandering biedt kansen voor lokale werkgelegenheid en lagere lasten voor alle inwoners. Energieneutraal, wateradaptatie, gasloos en een circulaire economie. Groen Links Hellevoet wil dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid hierin neemt door naast zelf het goede voorbeeld te geven, ook actief bedrijven en bewoners te begeleiden om de transitie naar een circulaire samenleving tot uitvoering te brengen.

 

 1. Inkomen uit werk moet lonen.

GroenLinks wil meer aandacht voor de working poor, met een ruimhartig en actief armoedebeleid tot 130 procent van het bestaansminima. Maatwerk voor alle uitkeringsgerechtigden door een optimale inzet van de bijzondere bijstand en het aanbieden van geschikt werk en scholing.

 

 1. Doeltreffende maatregelen en optreden versterken het gevoel van veiligheid.

Wijkagent, BOA en buurtwacht werken samen en staan in verbinding met elkaar. Zij moeten bekend zijn bij bewoners, aanspreekbaar en zichtbaar. Groen Links Hellevoet kiest voor aanpakken van zogenoemd huftergedrag in het verkeer en betere verlichting bij oversteekplaatsen. Camerabeveiligingmaatregelen en social media bij bewoners thuis verdienen meer aandacht.

 

 1. Cultuurverandering bij gemeente is nodig en onvermijdelijk.

De gemeente wordt servicegericht in alles wat zij doet. Klantgericht, informatief en maatwerk worden hierbij de standaard, evenals individuele aandacht en persoonlijk contact De alledaagse problemen en wensen van de bewoners en bedrijven komen centraal te staan. Na de ambtelijke fusie is een bestuurlijke fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne bespreekbaar, bij voldoende draagvlak en bij behoud van identiteit van de diverse kernen. Meer democratische vernieuwing, zoals een gekozen burgemeester, een referendum en zeggenschap van wijkbewoners over onderhoudsbudgetten.

 

 1. Kunst en sport verrijkt ons leven.

Wij geven veel extra ruimte aan sport, kunst en creativiteit, door een ruimhartig subsidiebeleid. Daarbij willen we culturele instellingen lokaal en regionaal verbinden. Groen Links Hellevoet wil meer mogelijkheden voor (openlucht)podia bieden voor muziek, kleinkunst en toneelvoorstellingen. Sport is naast ontspanning gezond. Groen Links Hellevoet wil dat iedereen kan sporten in de buitenruimte en bij sportverenigingen. We gaan door met JOGG (Lekker Bezig).

 

 

 

 

1. EEN SOCIAAL HELLEVOETSLUIS DOET MEE

 

Iedereen doet mee, geen mens aan de kant

 

GroenLinks Hellevoet staat voor een eerlijke, sociale samenleving waarin iedereen mee kan doen, optimale kansen heeft om zich te ontplooien en zijn leven zelf vorm te geven. GroenLinks Hellevoet wil mensen sterker maken.

Betaald werk hebben is belangrijk. Werk geeft niet alleen inkomen, het draagt bij aan emancipatie, het geeft zelfvertrouwen en een positie in de samenleving. We streven ernaar dat zo veel mogelijk mensen aan de samenleving meedoen: werkenden, werkzoekenden, mensen met een uitkering, ouderen, gehandicapten. Ook mensen die niet in staat zijn betaald werk te verrichten moeten zich niet uitgesloten voelen, maar actief deel kunnen nemen aan de samenleving.

 

 

De jeugd heeft de toekomst

 

Jeugd betrekken en verantwoordelijkheid geven

We betrekken kinderen en jongeren actief bij alles wat er voor hen wordt georganiseerd. We praten niet over jongeren, maar met jongeren: over de inrichting van speel-, sport- en ontmoetingsruimten, jongerenwerk, bestrijding van jongerenoverlast en de jeugdzorg.

Jongeren worden door de gemeente actief uitgedaagd om positieve initiatieven te nemen. De gemeente zorgt ervoor dat zij hun ideeën kunnen uitvoeren.

 

Ÿ Degelijk beheer en toezicht van de grote speeltuin wordt gestimuleerd. De stichting Anders Spelen blijft gesprekspartner en adviseur.

Ÿ Kazerne Haarlem blijft het onderkomen van Scouting Hellevoetsluis.

Ÿ De gemeente Hellevoetsluis zet zich actief in voor meer uitgaansgelegenheden (vooral in het weekend) voor jongeren. De vestiging van een discotheek ter hoogte van de Zwartedijk/N57 wordt bevorderd.

Ÿ De gemeente zet zich in om veilig thuis te komen na een stapavond, ook buiten Hellevoetsluis.

 

Problemen voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken

Ÿ Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) blijft een vraagbaak voor allerlei opvoedvragen, biedt snel hulp en zorgt voor een effectieve aanpak van problemen.

Ÿ Huishoudens met meerdere problemen krijgen via het Centrum voor Jeugd en Gezin één dossier. Daarom ontstaat vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin een gecoördineerde samenwerking met alle betrokken instellingen.

 • Kinderen en jongeren in een probleemsituatie hebben samen met hun ouders zelf altijd een stem in de aanpak van de hulp. Zij zitten erbij aan tafel wanneer professionals hun situatie bespreken.
 • Wij voorkomen dat er wachtlijsten voor jeugdzorg blijven bestaan of opnieuw ontstaan. Dat doen we door samen met jongeren actief (lokale) alternatieven te zoeken en aan te bieden.
 • Samen met jongeren en met de politie en instellingen die met jongeren te maken hebben (binnen onderwijs, welzijn en sport) maken we een plan om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan.
 • Een maatwerkbudget maakt het makkelijker voor professionals om voorbij de regels te kijken en meer vanuit de behoefte van de jongere te handelen. De hulpverlener kan creatiever zijn omdat er een manier is om de hulp eenvoudig te betalen en verantwoorden.
 • Om bureaucratie te verminderen moet de verantwoordingswijze worden vereenvoudigd.

 

 

Onderwijs voor iedereen

 

 • Om een doorlopende leerlijn van 0 tot 12 jaar te creëren ontstaan integrale kindcentra (IKC’s) en brede scholen. In elke wijk van Hellevoetsluis is een basisschool.
 • Bij het ontstaan van integrale kindcentra krijgt het peuterspeelzaalwerk serieuze aandacht. Bijzondere aandacht is nodig voor de openstellingtijden en de hoogte van de ouderbijdrage.
 • Kinderopvang wordt beschouwd als basisvoorziening. Het aantal kindplaatsen in heel Hellevoetsluis wordt afgestemd op actuele vraagprognoses.
 • Bij (ver)nieuwbouw van basisscholen wordt het ontstaan van een brede school een vanzelfsprekend uitgangspunt.
 • Op termijn wordt elke basisschool een zogenoemde “brede school”, een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen in een wijk. Mogelijke deelnemers aan zo’n brede school zijn: onderwijs, kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport, fysiotherapie, cultuur, bibliotheek en andere instellingen. De gemeente helpt scholen die omslag te maken en stimuleert samenwerking met andere instellingen.
 • De brede school is langer open en organiseert buitenschoolse activiteiten voor kind en ouder.
 • Er wordt grote waarde gehecht aan het voortbestaan van bijzondere, wijkoverstijgende onderwijsvormen, zoals de Montessorischool.
 • Er wordt gezorgd voor veilige schoolroutes naar de scholen, met als leidraad de “10 Gouden Regels voor een veilige schoolomgeving” van Veilig Verkeer Nederland. Initiatieven om de schoolspits veiliger te maken worden ondersteund.
 • Achterstanden worden vroegtijdig aangepakt. Alle kinderen met een risico op een taalachterstand in het Nederlands nemen deel aan voorschoolse educatie.
 • Schoolverzuim en schooluitval in het onderwijs worden actief aangepakt. Iedere jongere zit op school of volgt een leerwerktraject.
 • Met bedrijven in de regio maakt de gemeente afspraken over stage- en leerplekken voor (vroegtijdige) schoolverlaters en mentor- en coachingprojecten.
 • De gemeente heeft extra aandacht voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs die niet kunnen doorstromen naar een niveau-4-opleiding. Deze leerlingen moeten extra ondersteuning krijgen in hun route naar werk.
  Voor een goed arbeidsmarktperspectief voor deze groep is maatwerk nodig op de scholen en samenwerking tussen scholen en instellingen in de regio.
 • Op alle scholen wordt voorlichting gegeven over verschillende gender issues.
 • Het onderwijs is gebaat bij adequate huisvesting en goed onderhoud, met bijzondere aandacht voor het binnenmilieu, frisse lucht en voor groen.

 

Een leven lang leren

 • Ook volwassenen krijgen een (tweede) kans om een achterstand in taal of anderszins weg te werken.
 • We bestrijden laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen.

 

 

Het maximale voor de minima

 

Ÿ De sociale dienst is een klantgedreven organisatie die haar cliënten optimale ondersteuning biedt niet alleen bij het verkrijgen van een uitkering maar ook bij het vinden van werk, een opleidingstraject of zinvol vrijwilligerswerk.

Ÿ Om dit goed uit te kunnen voeren investeert de gemeente in de professionaliteit van de medewerkers.

Ÿ Bijstandsaanvragen worden als regel binnen 4 weken beoordeeld en afgehandeld.

Ÿ De gemeente Hellevoetsluis verstrekt optimale voorlichting over alle ondersteuningsregelingen voor mensen met een minimuminkomen.

Ÿ Wij zijn voorstander van een bijstand met minder regels en met meer vrijheid voor bijstandsgerechtigden. Wij vinden dat er voor iedereen een basisinkomen moet komen.

Ÿ Cliënten krijgen één aanspreekpunt bij de sociale dienst: een eigen coach die zorgt voor ‘dienstverlening op maat’, ook als het gaat om minimaregelingen.

Iedereen aan de slag

Ÿ Via gerichte arbeidsbemiddeling of scholing komen meer mensen blijvend aan het werk en minder mensen langdurig in de uitkering.

Ÿ Elke cliënt moet direct aan de slag kunnen met werk of een opleidingstraject. Daarom heeft de gemeente eigen stageplekken en worden met MaasDelta, zorginstellingen en andere werkgevers afspraken gemaakt over stageplaatsen en proefplaatsingen. Met het ROC Albeda College wordt afgesproken dat mensen meerdere malen per jaar kunnen instromen.

Ÿ De gemeente creëert participatiebanen voor mensen die (nog) niet toe zijn aan re-integratie op de arbeidsmarkt: werk in buurten, onderwijs, zorg, welzijn, sport, toerisme en openbare ruimte, met goede persoonlijke begeleiding.

Ÿ Beschutte sociale werkplaatsen zijn voor sommigen de enige veilige manier van werken. Voor hen blijft die mogelijkheid bestaan. Hellevoetsluis geeft daar lokaal invulling aan, onder andere door Hellevoeters in te schakelen in de groenvoorziening.

Ÿ Het doel van re-integratie is dat mensen definitief zonder uitkering kunnen rondkomen.

Ÿ Van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt verwacht dat zij zich inzetten als vrijwilliger.

Ÿ Langdurige werkloosheid wordt bestreden door werklozen na een jaar een participatiecontract aan te bieden: mensen gaan aan het werk, volgen een opleiding of krijgen hulp bij het starten van een onderneming of het vinden van vrijwilligerswerk. Daarmee bieden we deze mensen zoveel mogelijk kans op werk.

Ÿ De gemeente helpt ook werkzoekenden die een eigen bedrijf willen starten actief.

 

Actief minimabeleid

Ÿ Er komt een sluitend stelsel van minimaregelingen tot 130 procent van het bestaansminimum (langdurigheidtoeslag, bijzondere bijstand, participatiefonds, kindpakket).

Ÿ Minimaregelingen kunnen eenvoudig worden aangevraagd, via één aanvraagformulier. Ze worden bij voorkeur automatisch verstrekt.

Ÿ Het niet gebruiken van minimaregelingen willen we tegengaan, vooral door actieve voorlichting.

Ÿ De bijzondere bijstand wordt in het kader van het gemeentelijke minimabeleid vooral ingezet op het tegengaan van verarming en schuldproblemen en het stimuleren van maatschappelijke participatie.

Ÿ Bij de toekenning van bijzondere bijstand zijn de individuele omstandigheden en behoeften van de cliënt uitgangspunt.

Ÿ De maximumbijdrage uit het kindpakket wordt verhoogd.

Ÿ Indien gewenst krijgt men hulp bij het invullen van het aanvraagformulier voor minimaregelingen. De afhandelingtijd voor een aanvraag duurt niet langer dan één week.

 

Aanpak schulden- en armoedeproblematiek

Ÿ Actieve schuldhulpverlening blijft onderdeel van het gemeentelijk minimabeleid.

Ÿ Schuldhulpverlening van minima krijgt prioriteit bij een eventuele wachtlijst.

Ÿ Naast een minimabeleid en schuldsanering ontstaat een preventieve aanpak rondom schulden en armoede.

Ÿ Om de onderbenutting van voorzieningen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding en bijzondere bijstand tegen te gaan ontstaat een actieve preventiecampagne.

 

 

Zorgen moet je doen niet maken

 

Passende zorg

Ÿ Uitgangspunt van beleid bij maatschappelijke ondersteuning is solidariteit met kwetsbare groepen, maatwerk in de zorg en optimale toegankelijkheid van voorzieningen voor alle Hellevoeters die dat nodig hebben.

Ÿ Mensen met een beperking of een chronisch of psychosociaal probleem ontvangen de zorg en ondersteuning die het voor hen mogelijk maakt om met de samenleving mee te kunnen blijven doen en om in eigen omgeving te kunnen blijven wonen.

Ÿ Vanaf het allereerste contact met de gemeente en professionals worden familie en/of vrienden bij de hulpvraag betrokken. De kennis en commitment van bekenden bij het bepalen van vervolgstappen is van hele grote waarde

Ÿ Mantelzorg en vrijwilligerswerk krijgen ondersteuning. Ze blijven een aanvulling op (en dus niet een vervanging van) professionele zorg.

Ÿ Mantelzorgers krijgen via het zorgloket informatie en praktische hulp bij het regelen van ondersteuning en het inschakelen van respijtvoorzieningen.

Ÿ Hellevoetsluis stuurt aan op het combineren van verschillende groepen die elkaar kunnen helpen, zoals kamerverhuur voor jongeren in of rondom ouderencomplexen.

Ÿ Nieuwe levensloopbestendige woningen worden dicht bij de noodzakelijke voorzieningen gebouwd, bijvoorbeeld aan de Kop van de Oostdijk.

Ÿ Er ontstaat een actief beleid rondom het toegankelijk maken van openbare gebouwen voor mensen met een handicap.

Ÿ Er zijn toegankelijke individuele vervoersmogelijkheden: openbaar vervoer en OV-taxivervoer, dat op tijd is en de klant adequaat helpt.

Ÿ Hellevoetsluis stimuleert de komst van een zorghotel.

Ÿ WMO-gelden worden geoormerkt en worden dus niet als algemeen dekkingsmiddel ingezet.

 

Zorg dichtbij

Ÿ Er blijft een keuzemogelijkheid bestaan tussen persoonsgebonden budget en voorzieningen in natura.

Ÿ Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor inkomens tot 130 procent van het bestaansminimum.

Ÿ Het persoonsgebonden budget (PGB) voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken blijft gehandhaafd.

Ÿ Informatie over zorg is voor inwoners gemakkelijk verkrijgbaar. Lichte hulp maar ook zwaardere vormen van ondersteuning moeten voorhanden zijn.

Ÿ We stimuleren het opzetten van kleinschalige gezondheidscentra waarbij huisartsen, een apotheek, wijkverpleging en andere zorginstellingen wijkgewijs worden aangeboden.

Ÿ We sturen aan op samenwerking, niet op concurrentie.

Ÿ Geen verschraling van de thuiszorg.

Ÿ De gemeente Hellevoetsluis doet actief aan gezondheidsvoorlichting om gezonder leefgewoonten, kennis van eigen lichaam en zelfredzaamheid te bevorderen.

Ÿ Gerichte preventie- en voorlichtingsactiviteiten rondom gezonder leefgewoonten zoals veilig vrijen en alcohol-, drugs- en tabaksgebruik zullen worden ondersteund en gepromoot.

 

Zorg voor en met elkaar

Ÿ We stimuleren manieren voor mensen om elkaar te helpen en te ontmoeten.

Ÿ GroenLinks Hellevoet investeert en beloont vrijwilligers en mantelzorgers.

Ÿ Bewoners en cliëntenorganisaties worden actief betrokken bij het ontwikkelen van het beleid rond zorg, welzijn en wonen.

 

Professioneel sociaal-cultureel werk wordt vraaggericht

Ÿ Van professionele sociaal-culturele organisaties wordt allereerst een vraaggerichte oriëntatie verwacht, waarin de afnemers/deelnemers centraal staan.

Ÿ Het jongerenwerk maakt buitenschoolse programma’s vóór jongeren mèt jongeren. Een eigen ontmoetingsplek is van belang, evenals het aanleren van allerlei vaardigheden die van pas komen op de arbeidsmarkt.

 

Subsidiebeleid

Ÿ Er ontstaat een samenhangend en helder subsidiebeleid waarin gedetailleerde bemoeizucht plaats maakt voor sturing op afstand.

Ÿ Er zijn twee soorten subsidies: waarderingssubsidies en prestatiesubsidies.

Ÿ Met waarderingssubsidies wordt in principe niet meer beoogd dan het doen van een donatie van beperkte omvang aan in Hellevoetsluis positief gewaardeerde activiteiten.

Ÿ Bij prestatiesubsidiëring worden met grotere, professioneel opererende organisaties vooraf meetbare afspraken vastgelegd over prestaties en activiteiten.

Ÿ Structurele subsidies worden in principe jaarlijks aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling. Meerjarenafspraken over subsidiëring moeten mogelijk zijn, bijvoorbeeld door de termijn van subsidietoekenning te koppelen aan de raadcyclus.

Ÿ De gemeente zorgt voor de financiering van zonnepanelen op gebouwen van gesubsidieerde organisaties en stopt met subsidiëring van elektriciteit.

Ÿ Het meeste Hellevoetse welzijnswerk is vrijwilligerswerk. Daar wordt veel waarde aan toegekend. Daarom zijn redelijke kostenvergoedingen (ook voor scholing en training) en degelijke huisvesting subsidiabel.

 

Kunst geeft kleur

Ÿ Het Cultuurhuis blijft bij uitstek geschikt als lokale podiumaccommodatie en als onderdak voor de grotere culturele instellingen.

Ÿ De culturele programmering op Voorne wordt op elkaar afgestemd.

Ÿ Het aantal stoelen in theater Twee Hondjes wordt vergroot. Investeringen in het gebouw mogen niet ten koste gaan van de programmering.

Ÿ De gemeente biedt volop medewerking aan het jaarlijkse Cultureel Festival.

Ÿ Wallenpop blijft een gemeentelijk sterevenement.

Ÿ Het bestaande scala van amateurkunstorganisaties wordt gestimuleerd, vooral door evenwichtige, structurele subsidiëring en door het zorgen voor geschikte en betaalbare podia en oefenruimten.

Ÿ Er blijft sprake van een professionele en kwalitatieve kunstuitleen van voldoende omvang in Hellevoetsluis.

Ÿ Exposities zijn in principe mogelijk in alle openbaar toegankelijke gebouwen.

Ÿ De instandhouding en de toegankelijkheid van de bibliotheek blijft gegarandeerd.

Ÿ Jeugdtheater en muziekonderwijs worden gestimuleerd.

Ÿ Kunstprojecten als de stichting Dogma worden gesteund.

Ÿ Waardevolle panden worden beschermd en goed onderhouden.

Ÿ Kwaliteit, professionaliteit en vooral samenwerking worden de centrale thema's in het museale beleid.

Ÿ De gemeente wil het lokale en regionale potentieel van kunstenaars en creatieve inwoners optimaal benutten om Hellevoetsluis bruisender en levendiger te maken.

Ÿ Culturele experimenten worden gestimuleerd, zeker als dat de samenwerking tussen culturele organisaties mogelijk maakt en/of nieuw en breder publiek trekt.

Ÿ De gemeente kiest samen met bewoners voor meer kunst in de openbare ruimte en stelt daarvoor een vast jaarlijks budget beschikbaar.

 

 

 

 

 

Verspil je tijd nuttig

 

Meer mensen in beweging

Ÿ De gemeente Hellevoetsluis stimuleert actieve sportbeoefening en bewegingsrecreatie.

Ÿ Alle niet-commerciële sportorganisaties worden gelijk behandeld, vooral door kostendekkende accommodatietarieven en een doorzichtig en algemeen geldend subsidiebeleid.

Ÿ Sportverenigingen kunnen sport aanbieden als naschoolse activiteit. Daarvoor kunnen jeugdsportsubsidies en sponsoring worden ingezet.

Ÿ Voor typische jeugdsporten als "skaten" en crossfietsen wordt ruimte geschapen.

Ÿ Aan sportverenigingen wordt gevraagd een aangepast sportaanbod te leveren voor mensen met een handicap.

Ÿ Voor senioren worden sport- en bewegingsactiviteiten afgestemd op hun behoeften.

 

Recreatie is rust

Ÿ Het recreatief-toeristisch beleid van de gemeente Hellevoetsluis richt zich allereerst op de leefbaarheid en de vrijetijdsbesteding en –beleving van de inwoners van Hellevoetsluis.

Ÿ Groei van het toerisme wordt geen allesoverheersend doel. Sportiviteit wordt toegevoegd aan de recreatie en hier benut met behulp van sportbanen, trim- en krachttoestellen in wandel- en rustgebieden. Natuurbeleving voor toeristen en bewoners door middel van sport en spel wordt aangemoedigd door dit hier op speelse wijze aan te bieden. GroenLinks kiest voor herkenbare uitkijkpunten in de natuur en wil deze op de toeristische kaart zetten.

 

Hellevoetsluis strand- en waterstad

Ÿ Er ontstaat meer aandacht voor de “kleine watersport” (roeien, kanoën).

Ÿ De mogelijkheden voor botenverhuur, rondvaarten en een pendeldienst met bijvoorbeeld Middelharnis worden bevorderd.

Ÿ Waterscooters (jet ski’s) en snelle motorboten (speedboten) worden zo veel mogelijk geweerd.

● Aanleg van veilige duiksteigers in het Haringvliet.

 

Recreatie in en om de stad

Ÿ Recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied richten zich voortaan op de volgende doelgroepen:

 • rustzoekers (rust- en stiltegenieters, natuurvorsers, wandelaars);
 • trekkers, zowel op de landzijde (langeafstandswandelaars, fietsers, ruiters) als op het water (kanoërs, boten).

Ÿ Het recreatiebeleid houdt zich actief bezig met behoud van en verstandig omgaan met natuur, landschap en milieu.

Ÿ De huidige kuststrook wordt gezien als onaantastbare bufferzone tussen het verstedelijkte gebied en de duinen. Geen verdere verhoging van de recreatiedruk op natuurgebieden. Nieuwe verblijfsrecreatie in de omgeving van Hellevoetse natuurgebieden wordt niet toegestaan.

Ÿ Kleinschalige, natuurgerichte verblijfsrecreatie in het buitengebied is in principe mogelijk. Daarbij wordt gedacht aan natuurcampings en andere kleine, voorzieningen.

Ÿ In het buitengebied ontstaan voldoende aantrekkelijke, goed onderhouden en veilige wandel- en fietsmogelijkheden.

Ÿ Langs de Hoofdwatering (oude kreek) polderinwaarts worden fiets- en wandelpaden aangelegd.

Ÿ Het cultuurhistorische karakter van De Vesting wordt binnen redelijke grenzen benut voor dagrecreatie (attracties, horeca, evenementen).

Ÿ Verdere ontwikkeling van de recreatieve en educatieve functie van kinderboerderij De Kerkestee wordt gestimuleerd.

 

 

Liever vrije uitloop

Ÿ Hellevoetsluis gaat via haar gemeenteloket adviseren over dierenwelzijn en natuur. Hier kunnen grondbezitters terecht met vragen over natuurbescherming, landschapsbeheer en dierenwelzijn.

Ÿ Dierenwelzijn wordt een voorwaarde bij het geven van opdrachten voor beheer van de openbare ruimte.

Ÿ De gemeente geeft het goede voorbeeld door alleen biologische en dierproefvrije producten in te kopen. In de catering van de gehele gemeentelijke organisatie vinden we een ruim assortiment aan vegetarische producten.

Ÿ Hellevoetsluis stimuleert het weiden van landbouwhuisdieren in de open lucht.

Ÿ De gemeente zorgt voor meer goede en schone losloopgebieden voor honden. Deze worden duidelijk aangegeven.

Ÿ De gemeente steunt het regionale dierenasiel bij een adequate opvang van zwervende en verwaarloosde dieren.

Ÿ De gemeente subsidieert de Dierenambulance voor de afvoer van gewonde en dode dieren.

Ÿ Het beheer van het gemeentelijke groen wordt afgestemd op de natuurontwikkeling en op de bescherming van dieren en hun leefgebieden.

Ÿ Bij het beheer van het gemeentelijk groen staan biodiversiteit en bescherming van dieren en hun leefgebieden voor op.

Ÿ De gemeente verbetert de mogelijkheden voor nestplekken en broedgelegenheid voor vogels in de stedelijke woonomgeving.

Ÿ Er worden bijenlinten aangelegd en de plaatsing van bijenkorven wordt gestimuleerd.

Ÿ De gemeente beperkt en ontmoedigt het gebruik van gewas- en insectenbestrijdingsmiddelen.

Ÿ Beheersjacht is alleen onder strenge voorwaarden toegestaan: bij ernstige schade of bedreiging van de volksgezondheid of veiligheid.

Ÿ Vuurwerk heeft grote impact op het welzijn van dieren. Hellevoetsluis beperkt daarom het afsteken van vuurwerk.

 

 

 

2. EEN GROEN HELLEVOETSLUIS WERKT MEE

 

GroenLinks Hellevoet wil zich actief inspannen om het woon- en werkklimaat te verbeteren, zodat de economie van Hellevoetsluis een impuls krijgt door groene investeringen en waardoor groen ondernemerschap wordt bevorderd. Niets is economisch verstandig, als het ecologisch onverstandig is. GroenLinks Hellevoet wil investeren in een snelle vergroening van de Hellevoetse economie en samenleving. We willen bestuursverantwoordelijkheid dragen voor het verbeteren van een duurzaam en groen werkklimaat. Energiebesparing en afvalscheiding krijgen meer aandacht. Zonnepanelen op ieder dak, warmteboilers in ieder huis en isolatie voor alle woningen. Beter afvalbeleid door meer gescheiden inzamelingen. Minder kappen van bomen, meer wijkgroen, voedzaam wijkgroen voor insecten en vogels, wonen en bouwen naar behoefte, anders maaien, snoeien en onkruidvrij houden en meer zeggenschap van bewoners over hun wijkgroen. Groen denken wordt vanzelfsprekend.

 

Inzetten op werkgelegenheid

GroenLinks Hellevoet wil investeren in de werkgelegenheid van de toekomst door schone energie en groene technologie te bevorderen en nieuwe bedrijven in Hellevoetsluis aan te trekken. Met als voorwaarde dat groen, milieu, kostenbesparing en een hoge werkgelegenheid een belangrijke rol spelen.

 • De gemeente heeft een ondersteunende, voorwaardenscheppende en stimulerende rol. Samen met ondernemers wordt een actief gemeentelijk milieubewust arbeidsmarktbeleid opgesteld, waarbij samenwerking, collectief inkopen en aantrekken van schone bedrijvigheid een actieve rol speelt.
 • De gemeente komt op voor lokale ondernemers en staat voor verantwoord groen ondernemen. Een gemeente die ondernemers beloont bij duurzame milieubewuste keuzes. Zo loont het als ondernemers groene keuzes maken en schept het werkgelegenheid voor Hellevoetsluis.
 • Initiatieven van ondernemers worden positief benaderd. Ze worden beoordeeld op basis wat kan en waarmee ondersteund kan worden. “Kijken naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden”. De bureaucratie wordt verantwoord verminderd waardoor initiatieven niet gefrustreerd worden en snel gehandeld kan worden.

 

Maatschappelijk verantwoord en innoverend ondernemerschap

Ÿ Innovatie is een belangrijke taak van de (lokale) overheid. De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf circulair en innovatief te zijn en gebruikt haar inkoopmacht (zoals aanbestedingen) om innovaties te stimuleren en te ondersteunen.

Ÿ In samenwerking met de Hellevoetse Ondernemersverenigingen stimuleert de gemeente maatschappelijk, duurzaam en groen verantwoord ondernemerschap en innovatie. Verduurzaming van bedrijfsgebouwen wordt gestimuleerd.

Ÿ De gemeente stimuleert initiatieven ronde de opwekking van duurzame energie en het vermijden van CO2 uitstoot.

Ÿ Verduurzaming van particuliere woningen en bedrijfsgebouwen wordt gestimuleerd en ondersteund. Met woningcorporaties wordt nauw samengewerkt om verduurzaming van de huurwoningen tot stand te brengen.

 

Steun voor coöperatief ondernemen

Ÿ Duurzame projecten die worden opgezet door ondernemers of inwoners, worden ondersteund

Ÿ Bewoners die samen een coöperatie oprichten kunnen gebruik maken van het ondernemersloket

 

Midden- en kleinbedrijf

● De ontwikkeling van de weekmarkt en ambulante handel wordt ondersteund, vooral de handel in regionale producten.

● Bestaande (steun)winkelcentra worden versterkt en verduurzaamd, in plaats van nieuwe winkels bijbouwen.

● In overleg met de winkeliersvereniging van De Struytse Hoeck wordt verloedering en leegstand aangepakt, onder andere door betaalbare mogelijkheden voor cultuur, duurzaamheid en (sociale) innovatie aan te grijpen.

● Het ondernemersloket van de gemeente heeft op positieve wijze oog voor integrale vraagstukken, voor startersvragen en voor armoede onder ondernemers en zzp’ers. Bureaucratisch handelen wordt afgeschaft.

 

Duurzame bedrijfsterreinen

Ÿ Bij de ontwikkeling en de herstructurering van bedrijfsterreinen (zoals Kickers Bloem III) wordt een duurzame inrichting vanzelfsprekend. Daarbij doelen wij vooral op de inrichting van de openbare ruimte, vervoersmanagement, eigen energieopwekking en waterbesparing, bij voorkeur gasloos.

Ÿ Nieuwe bedrijfsvestigingen en -terreinen omvatten minstens 75 arbeidsplaatsen per hectare.

Ÿ Voor nieuwe bedrijfsterreinen wordt altijd een MER (milieueffectrapportage) opgesteld.

Ÿ Bedrijfsactiviteiten met een milieucategorie hoger dan 3 worden uit principe niet toegelaten.

Ÿ Intensief ruimtegebruik is altijd uitgangspunt. Bedrijfsactiviteiten worden zoveel mogelijk geclusterd. Bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen proberen we gesloten grondstoffenkringlopen en CO2-loos te realiseren. Dit vereist een regionale benadering.

Ÿ Bedrijventerreinen moeten goed toegankelijk zijn voor het langzaam verkeer en het openbaar vervoer

 

Veelzijdige groene werkgelegenheid

Ÿ Er wordt een wervend vestigingsbeleid gevoerd, zo veel mogelijk gericht op milieubewust en duurzame bedrijvigheid. Daarbij vormt de ligging van Hellevoetsluis aan het water een sterke kant. Ook kansrijk zijn toeleverings-, reparatie- en hightechbedrijven.

Ÿ Behoud en bescherming van bestaande werkgelegenheid in Hellevoetse bedrijven is vanzelfsprekend.

 

Meer diensten van boeren

Ÿ De gemeente promoot streekproducten. Zelf gebruikt ze consequent deze duurzame producten bij activiteiten en evenementen.

Ÿ De gemeente stimuleert de totstandkoming van kringloopboerderijen: hergebruik van mest als grondstof voor de bemesting van akkers of als energiebron.

Ÿ De gemeente maakt het boeren mogelijk om hun inkomen te verdienen met de bescherming en ontwikkeling van natuur, recreatie, dienstverlening en de opwekking van duurzame energie.

 

 

Hoogwaardige ontwikkeling van het wonen

 

GroenLinks Hellevoet kiest voor een beperkt nieuwbouwprogramma dat is afgestemd op de natuurlijke groei en behoefte van de bevolking van Hellevoetsluis en op een evenwichtige sociale wijkopbouw. Betaalbare woningen vooral voor jongeren en senioren. Geen hoge woontorens.

Het Hellevoetse landschap hoeft niet te worden volgebouwd. Er zijn genoeg andere creatieve manieren om extra woningen te maken. GroenLinks Hellevoet kiest voor groene parken, grotere speeltuinen en sportvelden in iedere wijk.

Geen bebouwing van de kuststrook of van de omgeving van natuurgebieden. Verantwoord omgaan met nieuwe vormen van grootschalige verblijfsrecreatie. Geen stedelijke ontwikkeling van Hellevoetsluis in westelijke richting, geen landgoederen in de polder en geen verstening van wijkgroen. Meer aandacht voor waterbeheer en een ‘schoon’ Hellevoetsluis.

Het principe van duurzaam bouwen wordt vanzelfsprekend. Bij nieuwbouw, verbouw en renovatie worden nadere eisen gesteld aan het gebruik van duurzame materialen, aan energieprestaties en aan een gezond binnenmilieu.

 

Wonen voor iedereen

Ÿ In het woningbouwprogramma is niet het aantal per jaar te bouwen woningen leidend, maar de mate waarin het bijdraagt aan een evenwichtiger woningbestand. Daarom is bijzondere aandacht nodig voor jongeren en senioren.

Ÿ De gemeente evalueert en optimaliseert jaarlijks samen met MaasDelta, huurders en andere betrokkenen de gemaakte prestatieafspraken. Op basis hiervan worden nieuwe afspraken gemaakt, zodat er een verbeterd woningaanbod komt voor alle doelgroepen. Er komt aandacht voor een meer divers woonaanbod, zoals aanleunwoningen, levensloopbestendigheid, beschermd wonen, begeleid zelfstandig wonen en woningen voor alleenstaande tienerouders.

 • Het beperkte aantal woningen dat in Hellevoetsluis nog bereikbaar is voor mensen met een laag inkomen en voor jongeren wordt krachtig in stand gehouden en optimaal benut. De gemeente werkt niet mee aan de verkoop van betaalbare huurwoningen. De gemeente Hellevoetsluis stimuleert aantrekkelijke vormen van maatschappelijk gebonden eigendom, zoals Koopgarant, waarbij woningen ook op termijn behouden blijven voor de sociale sector.
 • Bij nieuwbouw ligt het accent op woningen voor jongeren en ouderen en op meer differentiatie in prijsklassen en woningtypen. MaasDelta wordt aangesproken op haar maatschappelijke taak en actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen.
 • Ingrijpend aangepaste woningen worden niet ontmanteld, maar toegewezen aan mensen met een handicap.
 • De scores volgens de leefbaarheidmonitor (LEMON) worden gezien als richtsnoer voor de verdeling van de middelen voor de buurtaanpak.
 • De bevolkingskrimp en de toenemende vergrijzing vragen om een actieve aanpak die de uitstroom van jongeren tegengaat. Periodiek wordt onderzocht hoe de jongere generatie kan worden gebonden aan Hellevoetsluis.
 • De woonruimtetoewijzingsregels worden kansrijker gemaakt voor woningzoekende jongeren/starters, bijvoorbeeld door loting. Inschrijving als woningzoekende wordt mogelijk vanaf 16 jaar. Speciale aandacht voor mensen met kinderen in een echtscheidingsituatie.
 • De gemeente stelt starterleningen beschikbaar, waarmee koopwoningen eerder bereikbaar worden voor jongeren.
 • In overleg met MaasDelta komen voldoende kwalitatief goede en betaalbare kamers beschikbaar. Als iemand een eengezinswoning wil verhuren aan kamerbewoners, mag dat wanneer de verhuurder zorgt voor goed onderhoud, fietsenstalling en geluidsreducerende maatregelen
 • Er komen voldoende woonplekken waar mensen tijdelijk kunnen worden opgevangen. Mensen die de maatschappelijke opvang verlaten, krijgen met voorrang een huurwoning.

 

Energiezuinig wonen

Ÿ De gemeente maakt met MaasDelta afspraken over het energieneutraal maken van hun woningen (voor 2020 naar gemiddeld energielabel B). Die afspraken omvatten ook het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen. De financiële gevolgen voor huurders (huurprijs en energierekening) worden evenwichtig benaderd, inclusief eventuele gevolgen voor de huurtoeslag.

Ÿ Nieuwbouwwijken zoals De Boomgaard, Sportlaan en Helvoet worden gasloos ontwikkeld.

 

 

Stedelijke afronding van Hellevoetsluis

 • Als onderdeel van de krimpregio Voorne-Putten bereidt Hellevoetsluis zich actief voor op daling van het aantal inwoners. De behoefte aan nieuwbouwwoningen, bedrijventerreinen, voorzieningen e.d. wordt afgestemd met de andere gemeenten op Voorne-Putten.
 • De komende jaren wordt de stedenbouwkundige afronding van Hellevoetsluis ter hand genomen, met de grotere binnenstedelijke locaties (kop van de Oostdijk, Molshoek, terrein Vermaat/Rubber, Veerhaven). Gestreefd word naar de totstandkoming van een wijkpark in Noordwest.
 • De Oostelijke Randweg wordt aangelegd en er wordt een nieuwe brug gerealiseerd over het Kanaal door Voorne, zodat het bedrijventerrein een goede ontsluiting krijgt.
 • Geen bebouwing van snipperlocaties die functioneren als wijkgroen. Bebouwing van het Land van Paling is ongewenst. Bij de stedenbouwkundige ontwikkeling van de Kop Oostdijk wordt behoud en herkenbaarheid van de Oostdijk voorwaarde voor de verdere planvorming.
 • Het huidige buitengebied wordt gespaard. Stedelijke ontwikkeling in de polder Nieuw-Helvoet is ongewenst. Kernen als Nieuw-Helvoet en Nieuwenhoorn behouden hun kleinschalige dorpskarakter. Geen verdere bebouwing van de groene buffer tussen Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis. Geen verplaatsing van de voetbalvereniging Nieuwenhoorn.
 • De oplossing van knelpunten op de woningmarkt wordt niet in eerste instantie gezocht in nieuwbouw, maar in aanpassing van de bestaande woningvoorraad, zoals renovatie van woningen uit de groeikernperiode. Duurzame renovatie en energiebesparende maatregelen kunnen de woonlasten verminderen.

 

Behoud van het buitengebied

In het buitengebied van Hellevoetsluis wordt gestreefd naar meer evenwicht tussen de kwaliteit van water en groen, rust en bedrijvigheid. Intensieve verblijfsrecreatie en agrarische bedrijvigheid worden strak gereglementeerd.

 • GroenLinks Hellevoet kiest voor een goede balans van biologische landbouw en diervriendelijk veehouderijen in onze polder. Initiatieven voor tuinbouw voor biologische producten en diervriendelijke veehouderijen worden aangemoedigd. Geen glastuinbouw.
 • Erkend wordt dat de agrarische sector een onmisbare bijdrage levert aan het behoud en beheer van het buitengebied. Voor landschappelijk waardevolle of kwetsbare gebieden zijn beheervergoedingen bespreekbaar. Functiemenging door zogenoemde burgerwoningen of “landgoederen” tussen agrarische bebouwing is niet gewenst. Hetzelfde geldt voor plannen met lage bebouwingsdichtheid in de open gebieden rondom de huidige bebouwde kom.
 • Ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied worden actief aangepakt, desnoods door het verwerven of onteigenen van de desbetreffende onroerende zaak. De gemeente verzet zich actief tegen versnippering en ontoegankelijkheid van het buitengebied, zoals door “bouwen in het groen” en zogenoemde landgoederen.

 

 

Duurzame inrichting van de openbare ruimte

 

Een groener Hellevoetsluis is een gezonder Hellevoetsluis. Wij kiezen voor duurzaam, diervriendelijk en ruimte voor de natuur, zodat onze kinderen kunnen opgroeien in een schoon en mooi Hellevoetsluis.

Natuur krijgt de ruimte. De uitverkoop van de natuur moet stoppen.

Het gemeentelijke groenbeheer wordt voortaan wijkgericht aangepakt, zodat voldoende groene ruimte in elke wijk ontstaat. De hoeveelheid groen in de gemeente wordt planmatig vergroot, te beginnen met een minimum van 75 m² wijkgroen per woning.

Bescherming van milieu, natuur en landschap. Alle wijken groene, schone en hele wijken met een eigen karakter. Het Uitgangspunt van gemeentelijk groenbeheer wordt dat “groen weer mag groeien”. Randvoorwaarden daarbij zijn sociale veiligheid, verkeersveiligheid en het gebruik van milieuvriendelijke materialen. Bomenkap wordt vermeden; als het per se moet, dan komt er voor elke gekapte boom een nieuwe terug, zo snel mogelijk en zo dichtbij mogelijk. Voor het kappen van elke boom wordt de desbetreffende grondexploitatie belast en dit geld wordt in een bomenfonds gestort.

 

Groen in de gemeente

 • GroenLinks Hellevoet wil zorgen voor verbetering van de natuurwaarde van het groen binnen de bebouwde kom. Bij het ontwikkelen en herstructureren van gebieden wordt zuinig omgegaan met de beschikbare ruimte, op basis van de principes van duurzame inrichting.
 • Er wordt gekozen voor een hoge kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte, voor voldoende openbare (groen)voorzieningen en speelplekken, en voor sociaal veilige routes. De bestaande ongelijkheid in groenkwaliteit tussen wijken verdwijnt, met behoud van de wijkkwaliteit. Na het jarenlang investeren in De Vesting zijn de andere wijken aan de beurt.
 • Het gemeentelijk groenstructuurplan, inclusief de bijbehorende gedragscode en plantoetsing, wordt leidend bij de beoordeling van ruimtelijke ontwikkelingen binnen Hellevoetsluis.
 • Buurtbewoners die hun straat of buurt willen vergroenen worden ondersteund.
 • Hellevoetsluis wil verstening zo veel als mogelijk tegengaan door groenaanleg in de tuinen van bewoners te stimuleren.
 • Om dieren in de natuur ruimte te geven laten we groene gebieden zo veel als mogelijk op elkaar aansluiten(ecologische zone)
 • Ook wordt rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarde bij het ontwikkelen van gebieden.
 • Bij het beheer van het gemeentelijk groen staat biodiversiteit, bescherming van dieren en hun leefgebieden voor op.
 • Het Meldpunt openbare ruimte wordt breder en actiever ingezet. Er komt aandacht voor voldoende veiligheid en onderhoud van het straatmeubilair en goed groen- en wegenonderhoud, voldoende prullenbakken plaatsen en geregeld vegen.
 • Een groene gemeente is ook een schone gemeente. Plantsoenen, singels en sloten worden regelmatig ontdaan van zwerfvuil. Bijzondere aandacht is nodig voor het hondenpoepvrij houden van trottoirs, voetpaden en speelveldjes. Storende graffiti op openbare gebouwen wordt direct verwijderd.
 • Bestrating en verharding van de openbare ruimte wordt beperkt tot het noodzakelijke.
 • Het principe van natuurlijk oeverbeheer wordt gemeentebreed toegepast.
 • De gemeente blijft onkruid bestrijden zonder chemische middelen.
 • Binnen de woonomgeving wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen privé- en openbaar gebied.
 • Het gebruik van zonnepanelen in de openbare ruimte wordt gestimuleerd.

 

Duurzame maatregelen vanuit de gemeente

 • Er komen zonnepanelen op alle openbare gebouwen, niet alleen op kantoren, maar ook op scholen en sportaccommodaties
 • Nieuwe accommodaties van de gemeente maken we energieneutraal en zonder aardgasvoorziening.
 • In Hellevoetsluis gebruiken we duurzame energie. De gemeente koopt uitsluitend groene elektriciteit in, waar mogelijk van Nederlandse bron.
 • Bij het klimaatbeleid werkt de gemeente nauw samen met de regiogemeenten.
 • De openbare verlichting wordt volledig vervangen door led-verlichting. We onderzoeken of lantaarnpalen overdag kunnen opladen voor ’s nachts.
 • Hellevoetsluis ondersteunt initiatieven van bewoners of energiecoöperaties voor het oprichten van windturbines en zonnepaneelvelden.

 

Achterstanden waterbeheer actief inlopen

● Het Waterschap wordt actief aangesproken op de matige ecologische waterkwaliteit. De kwaliteit van riooloverstorten wordt verbeterd. Er ontstaat een actieve aanpak rondom de periodieke overlast door verstopte rioolputten.

● Bestrating en verharding van de openbare ruimte wordt beperkt tot het noodzakelijke.

● Invoering van een watertoets voor alle bestemmingsplannen en bouwplannen, met eventueel compenserende maatregelen.

● Voor de zwemwaterkwaliteit stelt de gemeente Hellevoetsluis scherpe normen.

● De ernstige vervuiling van de onderwaterbodem van het Haringvliet krijgt meer aandacht.

● Parken, grasbermen en oevers worden ecologisch beheerd.

 

Voor schoon en veilig water

● In de toekomst zal Hellevoetsluis om de wateroverlast te beperken klimaatsveranderingmaatregelen toepassen. Bewoners worden daar actief bij betrokken.

● Hellevoetsluis wordt klimaatbestendig.

● Om wateroverlast te beperken, komt er meer ruimte voor water.

● We realiseren alternatieve, tijdelijk waterbergingslocaties (parkeergarages, sportvelden, vijvers in parken, wadi’s in bermen) om de wateroverlast bij extreem hevige regenbuien te kanaliseren.

● Regenwater wordt waar mogelijk niet via het riool afgevoerd, maar vastgehouden in de bodem of afgevoerd naar vijvers, waterpleinen of kanalen.

● Bij vernieuwing van de riolering wordt het hemelwater apart van het afvalwater ingezameld.

● De gemeente stimuleert het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen en daarmee het afvalwater als energiebron in te zetten.

● De gemeente vergroot de bereidheid van inwoners om bewust met water om te gaan.

● Om water te besparen stimuleert Hellevoetsluis het gebruik van grijs water (hemelwater en waterloze toiletten.

● Verharding, straatmeubilair en borden worden schoongemaakt met osmosewater

 

Versterking van de ecologische kwaliteit van Hellevoetsluis

● De gehele kuststrook wordt beschouwd als één doorgaand natuurgebied en ecologische zone, inclusief het gehele buitendijkse gebied. Stedelijke ontwikkeling in de polders is ongewenst. Bermen en brede grasstroken worden waar mogelijk ecologisch en bloemrijk beheerd. Hellevoetsluis wordt een vogelvriendelijke stad, door mee te doen aan het keuzemenu van Vogelbescherming (nestvoorzieningen en nestkastjes voor vogels)

 • Geen verdere verhoging van de recreatiedruk op de kuststrook. Versnippering van de kuststrook wordt tegengegaan, door erkenning van de bufferfunctie van aangrenzende gebieden.
 • Behoud van belangrijke groenelementen.
 • Het buitendijkse gebied langs de Struytse Zeedijk wordt extensief ecologisch beheerd (beweiding, aanleg van vooroevers).
 • De openheid van de polders De Goote en Nieuw-Helvoet blijft behouden.
 • Landelijk wonen wordt zoveel mogelijk ontmoedigd.
 • De Ravense Hout en het Kooisteebos ontwikkelen zich meer tot stadsbossen.
 • De vestinggracht krijgt aan de buitenzijde zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers. Er komen klimnetten voor katten.
 • De diverse bestaande kreken worden ontwikkeld tot robuuste kreken met natuurvriendelijke oevers.
 • Binnen stedelijk gebied worden de oevers daar waar ruimte is onbeschoeid met flauwe oevers. Op plekken waar minder ruimte is wordt onderwaterbeschoeiing aangebracht.
 • Rietoevers en aangrenzend bloemrijk grasland worden gefaseerd en niet meer dan één keer per jaar gemaaid.
 • Speelveldjes, bermranden bij verkeerswegen en hondenuitlaatgebieden worden ‘kort gehouden’ en goed gedraineerd.
 • De binnendijken worden voortaan extensief beheerd, zodat zij begroeid worden met een bloemrijk gras.
 • Alle watergangen binnen de bebouwde kom worden minimaal aan één oeverzijde begroeid met waterplanten en gedeeltelijk met overjarig riet.
 • De Rijksstraatweg en andere hoofdwegen worden opgewaardeerd met laanbeplanting.
 • Het Grasweggebied wordt erkend als natuurgebied.
 • Bewonersinitiatieven voor collectieve plaatsing van zonnepanelen in buurten en wijken worden gestimuleerd. Motto wordt: op elk dak een zonnepaneel.
 • GroenLinks Hellevoet wil recreatie langs het water bevorderen door het aanleggen van picknickplaatsen langs het water.
 • De gemeente beheert parken, bermen en oevers ecologisch, zodat wilde bloemen optimaal voedsel voor bijen kunnen zijn
 • Er komen groene daken op gemeentelijke gebouwen en de gemeente bevordert ook de aanleg daarvan bij andere organisaties en particulieren.
 • (Basis)scholen moedigen we aan om groen schoolpleinen te creëren en schooltuintjes aan te leggen.
 • Hellevoetsluis bevordert duurzame innovatie op het platteland, zoals biologische landbouw, energieleverende kassen en regionale afzetcoöperaties. We maken het mogelijk voor boeren om hun inkomen te verdienen met de bescherming en ontwikkeling van natuur, recreatie, dienstverlening en de opwekking van duurzame energie.
 • We kiezen voor natuurlijk groenbeheer, onkruidbestrijding voeren we op een duurzame wijze uit.
 • GroenLinks Hellevoet wil geen schaliegaswinning in Hellevoetsluis. Wij blijven een ‘schaliegasvrije gemeente’.

 

 

Een klimaatneutrale toekomst

● De gemeente Hellevoetsluis streeft voor haar grondgebied naar een zo laag mogelijk energieverbruik, naar gebruik van duurzame energiebronnen en naar een zo gering mogelijke uitstoot van broeikasgassen. De gemeente Hellevoetsluis moet in 2030 ‘klimaatneutraal’ zijn. De mogelijkheden van afvalscheiding, het digitale tijdperk, wind- en zonne-energie moeten optimaal benut worden.

Ÿ Verlengen en vergroten van het vermogen op de bestaande windmolenlocatie langs de Haringvlietdam, en de subsidiëring van zonnepanelen.

Ÿ Rondom de inzameling van huishoudelijk afval ontstaat een driesporenoffensief:

 1. een sterke vermindering van de totale hoeveelheid afval per inwoner (afvalpreventie). Hellevoetsluis streeft er naar dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld.
 2. een beduidende toename van gescheiden inzameling, liefst huis aan huis;
 3. een drastische inperking van bouw- en sloopafval.

Ÿ Het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt zoveel mogelijk vertaald in de gemeentelijke tarieven en heffingen.

● We hergebruiken afval van de gemeente, maatschappelijke instellingen en bedrijven net als afval uit natuur en plassen.

● Biomassastromen worden regionaal bewerkt tot compost, houtchips, biobrandstof en biologische kringloopproducten

● De gemeente stimuleert mensen om gevallen van afvaldumping te melden. Dit afval wordt direct verwijderd.

● In 2025 moeten alle openbaarvervoersbussen emissieloos zijn.

● Eigenaren van woningen en bedrijfsgebouwen kunnen via de gemeente een duurzaamheidlening tegen een lage rente krijgen voor milieuvriendelijke maatregelen.

● De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld: de eigen organisatie moet al in 2025 klimaatneutraal zijn. Gemeentelijke gebouwen krijgen groene daken. Er komt een gemeentelijk lichtplan, dat veiligheid, energiebesparing en lichthinder met elkaar in evenwicht brengt. Er ontstaat opnieuw een jaarlijkse Klimaatmarkt.

● De gemeente gaat circulair inkopen en ontwikkelt samen met marktpartijen criteria om de circulaire economie verder te ontwikkelen

● De gemeente stelt daken beschikbaar voor zonnepanelen.

● De gemeente Hellevoetsluis ontwikkelt een zelfstandig beleid waarin de geluidhinder door bedrijven, wegverkeer (bijv. De kanaalweg)en vliegverkeer wordt aangepakt.

● Bij geluidsoverlast van verkeer worden bomen of struiken geplant.

● De gemeente Hellevoetsluis ontwikkelt een eigen beleid rondom stank- en geurhinder. Over hinder door stoken in open haarden en door open vuur in de buitenlucht ontstaat een heldere inwonersvoorlichting.

● Initiatieven om de toenemende luchtverontreiniging in onze regio tegen te gaan worden ondersteund.

● De gemeente wijst vuurwerkvrije zones aan. Op oudejaarsnacht verzorgt de gemeente zelf een grote vuurwerkshow.

● De gemeente Hellevoetsluis ontwikkelt een actief bodembeheer, op basis van een actuele en multifunctionele bodemkwaliteitskaart. Daarbij zet zij zich in voor sanering van verontreinigde bodems.

 

 

Van ‘plat’ verkeersbeleid naar integraal mobiliteitsbeleid

 

● In Hellevoetsluis is een betere en milieuvriendelijkere mobiliteitsbeheersing nodig. Dat vergt een mentaliteitsverandering die begint met het besef dat autogebruik niet vanzelfsprekend is en dat het gebruik van fiets en openbaar vervoer een serieus alternatief is. Voortaan wordt elke verkeersmaatregel voorzien van een milieutoets, met als doel autogebruik actief terugdringen.

 • Op gestructureerde wijze werken aan een veilig fijnmazig fietsnetwerk binnen de bebouwde kom. De gemeente Hellevoetsluis blijft alert op het ontstaan van veiligheidsknelpunten als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen of van activiteiten van bedrijven.

Er worden doorgaande veilige (vrijliggende) fietsroutes aangelegd met goede aansluiting op de bus

 • Vooral een verbeterd openbaar vervoer kan een structurele verbetering betekenen.
 • Voldoende parkeervoorzieningen ten behoeve van de bushalte en een toekomstig transferium op Kickers Bloem.
 • Op korte termijn ontstaat voor geheel Hellevoetsluis één integraal verkeerstructuurplan, in overleg met inwoners en verkeerorganisaties. De noodzaak van nieuwe (rand)wegen is bespreekbaar.
 • De inrichting van 30-kilometer-zones wordt gericht op de veiligheid en de doorstroming van het langzaam verkeer. Daarvoor zijn meer fysieke aanpassingen nodig, zoals snelheidsremmende maatregelen.
 • Binnen de bebouwde kom wordt 30 km de norm en 50 km de uitzondering
 • Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers in Hellevoetsluis wordt een centrale toets van de kwaliteit en de effectiviteit van het verkeersbeleid.
 • Vervuilende autofiles kunnen worden bestreden door het doordacht inrichten van rotondes en verkeerstechnische maatregelen, om het doorgaande autoverkeer via woonwijken te verminderen.
 • Voor de parkeervoorzieningen rondom De Struytse Hoeck wordt onderzocht in hoeverre tijdgebonden parkeren kan bijdragen aan vermindering van het autogebruik, zonder dat daardoor overlast in omliggende wijken ontstaat.
 • Het ‘autodelen’ wordt aangemoedigd door parkeerplaatsen beschikbaar te stellen voor elektrische deelauto’s in combinatie met een elektrisch oplaadpunt
 • Er wordt gezorgd voor meer oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s en scootmobielen. De daar gebruikte elektriciteit wordt uiteraard opgewekt met zonne-energie
 • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door bij vervanging van het gemeentelijke wagenpark over te gaan op elektrisch rijden.
 • Bij nieuwbouw wordt parkeerruimte zoveel mogelijk op eigen terrein gerealiseerd (eventueel ondergronds)

 

Op de bres voor beter openbaar vervoer

● De gemeente gaat zich inzetten voor een aantrekkelijker openbaar vervoer. Onderzocht wordt of een gemeentelijke bijdrage kan leiden tot uitbreiding of verbetering van het openbaar vervoer binnen Hellevoetsluis. Daarbij is het allereerst van belang dat Hellevoetsluis op actieve wijze haar invloed aanwendt bij de Metropoolregio en de vervoersbedrijven. Bekeken wordt op welke wijze een transferium in Hellevoetsluis gerealiseerd kan worden. Gezamenlijke initiatieven van vervoersbedrijven en recreatieondernemers worden gestimuleerd.

● Er moet een bushalte komen binnen 200 meter van elke woning binnen de bebouwde kom.

● Verbetering van de bereikbaarheid van recreatielocaties.

● Bij elke bushalte behoort een vandaalbestendige en overdekte abri te zijn. Er zijn voldoende fietsrekken en -klemmen.

● Regelmatig peilt de gemeente de mening van de reizigers en brengt hun suggesties in in het jaarlijks overleg over de dienstregeling.

● Nieuwe wijken krijgen vanaf het begin een hoogwaardige busontsluiting. De mogelijkheid van andere vormen van OV zoals kleinere elektrische busjes wordt onderzocht.

● De gemeente zet zich actief in voor de mogelijkheid voor een nachtbus vanuit Rotterdam.

 

Langzaam verkeer wordt de verkeersnorm

● Op alle rotondes ontstaat één voorrangsregime voor het langzaam verkeer. De veiligheid en concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto moet zichtbaar en aantoonbaar verbeterd worden. Daarbij denken wij in eerste instantie aan een verbeterd comfort van het wegdek voor fietsers, minder klinkers en tegels, de gemeten fietsertevredenheid, het autogebruik in de omgeving van basisscholen en voldoende geschikte fietsparkeervoorzieningen. Maar ook aspecten als directheid voor fietsers moet onderzocht worden, fietsers moeten bij veel verplaatsingen nu te ver omrijden, o.a. vanwege het Kanaal.

 • De gemeente stimuleert ouders en kinderen om op voeten en fietsen naar school te gaan
 • Rondom scholen wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Rondom elke school een schoolzone, waar langzaam rijden de norm is.
 • Het fietsgebruik wordt bevorderd door een actief fietsklimaat. Het gaat hierbij vooral om goed verlichte, en snel op elkaar aansluitende fietsroutes. Met de fiets moet je overal kunnen komen en je moet hem overal kwijt kunnen. We bevorderen het gebruik van de elektrische fiets, o.a. door het verbreden van fietspaden.
 • Periodiek wordt in samenspraak met de Fietsersbond een “Fietsbalans” opgemaakt, met verbeteracties.
 • Voetgangers en fietsers krijgen prioriteit bij de inrichting van verkeersstromen in en naar het centrum
 • Fietspaden mogen niet langdurig afgesloten worden.
 • De veiligheid voor fietsers wordt verbeterd met meer mogelijkheden voor onbewaakte fietsenstallingen rondom De Struytse Hoeck, en een bewaakte fietsenstalling.
 • Er zijn altijd voldoende gratis stallingmogelijkheden voor de fiets bij openbare voorzieningen, winkels, scholen en bushaltes (ook voor bakfietsen)
 • Er worden doorgaande (vrijliggende) fietsroutes aangelegd, met goede aansluiting op bushaltes en transferium
 • Er komen ‘fietssnelwegen’ vanuit naburige gemeenten en het buitengebied naar grote school- en werklocaties.
 • De gemeente voert een actief anti-fietsdiefstal-beleid met fietsgraveeracties, actieve controle, handhaving en opsporing.
 • Voetpaden, woonerven en speelstraten worden goed verlicht.
 • Wijkbewoners mogen meebeslissen om hun straat meerdere malen per jaar autovrij te maken voor buitenspeeldagen, buurtfeesten, rommelmarkten etc.
 • Er is speciale aandacht voor kinderen, ouderen en mensen met een handicap. Dit houdt in, goede op- en afritten, obstakelvrije routes en voldoende oversteektijd bij verkeerslichten.
 • Bij de budgetbesteding voor wegenonderhoud krijgen de langzaam verkeerroutes een vanzelfsprekende prioriteit. Dit geldt zowel voor klachtenmelding als voor planmatig onderhoud.
 • Bij gladheidbestrijding ontstaat meer aandacht voor de langzaam verkeerroutes. Evenals rondom ouderenvoorzieningen
 • De gemeente maakt samen met elke school een plan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rond de school. (bijvoorbeeld kiss-and-ride-zones).
 • De veiligheid van fietsers en voetgangers rondom de weekmarkt wordt aangepakt, door overzichtelijke oversteekplaatsen en snelheidbeperkende maatregelen voor automobilisten.

 

 

 

3. EEN OPEN HELLEVOETSLUIS DOET ERTOE

 

In Hellevoetsluis is de macht niet goed verdeeld. Het college van b&w (niet gekozen door de inwoners) kiest vaak haar eigen weg, terwijl de meerderheid van de raad (wel gekozen door de inwoners) vaak kritiekloos toekijkt. Luisteren naar de inwoners is geen kwaliteit van ons gemeentebestuur.

GroenLinks Hellevoet wil een gemeentebestuur dat meer begrijpbaar, aanspreekbaar en beïnvloedbaar is. Soms is het nodig dat daarvoor de regels en procedures worden aangepast, maar veel meer is het een kwestie van cultuur: beter willen luisteren en kiezen voor het open debat. Niet de macht van het getal moet gelden, maar de kwaliteit van de argumenten. Samen met de inwoners en samen met de omliggende gemeenten.

 

Een begrijpbaar, aanspreekbaar en beïnvloedbaar gemeentebestuur

• Onderwerpen die worden ingeschat als inwonersgevoelig worden in een vroeg stadium op samenhangende hoofdlijnen aan de inwoners voorgelegd.

 • Inspraak wordt op een vroegtijdig moment toegepast.
 • De gemeente stimuleert de totstandkoming en begeleiding van bewonersorganisaties en buurtinitiatieven.
 • Binnen de wettelijke mogelijkheden ontstaat in Hellevoetsluis een correctief bindend referendum.
 • Burgerinitiatieven worden zoveel mogelijk aangemoedigd en serieus genomen.
 • Een permanente Jeugdraad in Hellevoetsluis wordt bij de beleidsvorming betrokken.
 • Als nieuwe functionele commissie ontstaat het Hellevoets Groenberaad, waarin de samenwerking met natuur- en milieuorganisaties formeel gestalte krijgt.
 • De gemeente blijft experimenteren met verschillende manieren van inspraak met als resultaat zo veel mogelijk mensen mee te laten doen.

 Actieve voorlichting en openbaarheid

• De gemeentelijke voorlichtingsactiviteiten richten zich allereerst op de inwoners van Hellevoetsluis.

 • Er ontstaat een evenwichtige gemeentelijke voorlichting, waarin de opvattingen van alle gemeenteraadsfracties tot hun recht komen.
 • De functie van de gemeentelijke website wordt verbreed, o.a. door digitale dienstverlening en een uitgebreide bibliotheekfunctie.

 

Iedereen is van de wereld…

• In elk opzicht wordt gekozen voor de principiële gelijkwaardigheid van mensen, voor een rechtvaardige multiculturele samenleving, met gelijke kansen voor iedereen.

 • De gemeente werkt alleen samen met organisaties die bijdragen aan een actieve, open en solidaire samenleving. Dat geldt ook voor organisaties van minderheden en organisaties met een religieuze achtergrond.
 • Elke discriminatie van mensen op grond van ras, afkomst, geloof, sekse, seksuele voorkeur of leeftijd wordt nadrukkelijk afgewezen.
 • Het voorkómen en bestrijden van discriminatie vindt plaats op alle terreinen waar het gemeentebestuur actief is: als subsidieverstrekker, als wetgever, als regelgever en als handhaver van de openbare orde.
 • Hellevoetsluis blijft gastvrij voor vluchtelingen binnen haar gemeentegrenzen. Initiatieven om afgewezen asielzoekers uit Hellevoetsluis te helpen om elders een menswaardig bestaan op te bouwen worden gesteund.
 • De gemeente doet mee aan de opvang van vluchtelingen, in nauw overleg met bewoners.
 • Vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in Hellevoetsluis komen wonen beginnen direct met een taalcursus en indien mogelijk met vrijwilligerswerk om de integratie te versnellen.
 • Vluchtelingenwerk wordt betrokken bij de integratiebegeleiding.
 • De gemeente informeert vrouwen en lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen actief over waar zij een veilige haven kunnen vinden in de regio
 • Het is onaanvaardbaar wanneer mensen uit hun buurt worden weggepest. Het uitgangspunt van de gemeente moet daarom zijn dat de dader verhuist en het slachtoffer blijft.

 

Hellevoetsluis is geen eiland

 • Internationale uitwisselingsprojecten voor jongeren worden actief ondersteund.
 • De activiteiten van internationale mensenrechtenorganisaties en natuur/milieuorganisaties worden gesteund, bijvoorbeeld door het ondersteunen van petities of door een bewust inkoopbeleid.
 • Een actieve 4-mei-herdenking staat in het teken van de oorzaken die leiden tot oorlog, fascisme, nationalisme en vreemdelingenhaat. De 5-mei-viering staat in het teken van de hoop op bevrijding daarvan. Basis- en voortgezet onderwijs worden hier nauw bij betrokken.
 • De gemeente neemt het voortouw om de titel van Fairtrade Gemeente te behalen.
 • De gemeente gaat al haar producten, diensten en werk duurzaam inkopen. Dat vereist dat de gemeente duurzaamheid integreert in haar inkoopprocessen
 • Lokale fondswerving voor projecten in ontwikkelingslanden wordt ondersteund en gefaciliteerd.

 

 

Een evenwichtig bestuur

• Het dualisme verdient een verdere uitwerking. De raad en de raadscommissies bepalen zelf hun agenda en vergadercultuur. De wethouders zijn gast van de raad.

 • De volgende burgemeester van Hellevoetsluis wordt bij voorkeur direct gekozen door de inwoners.
 • De gemeenteraad versterkt haar controletaak, ook door gerichte onderzoeken door de regionale rekenkamercommissie.
 • De (neven)functies van alle raads- en collegeleden worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.
 • Raad, college en ambtelijke organisatie laten in ieder geval een keer per raadsperiode de eigen integriteit doorlichten.

 

Meer samenwerking op ons eiland

• Toenemende regionale samenwerking is noodzakelijk, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Daarbij richten wij ons op samenwerking tussen de gemeenten op Voorne (Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne). In de komende raadsperiode ondersteunen wij de totstandkoming van één daadkrachtige ambtelijke organisatie op Voorne (AFO). Bij voldoende draagvlak wordt een zorgvuldig proces van bestuurlijke fusie ingericht. Dat kan leiden tot een gemeentelijke herindeling op Voorne. Daarbij blijft sprake van een laagdrempelige gemeente, met respect voor het karakter van de diverse woonkernen.

Ÿ Vanwege de ondoorzichtigheid wordt terughoudend omgegaan met het aangaan en onderhouden van gemeenschappelijke regelingen. Alle bestaande gemeenschappelijke regelingen worden zoveel mogelijk teruggebracht naar de schaal van Voorne c.q. Voorne-Putten. De democratische controle door de gemeenteraad van gemeenschappelijke regelingen wordt transparant gemaakt, binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.

● De kern Oudenhoorn is van harte welkom als wijk van de gemeente Hellevoetsluis. Oudenhoorn wordt zo snel mogelijk een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering en onze democratische processen.

Een inwonersgedreven organisatie

 • De gemeentelijke organisatie wordt verder ingericht op het signaleren, analyseren en aanpakken van alledaagse Hellevoetse problemen en knelpunten. Processen en procedures worden beschreven vanuit de beleving door inwoners. Beleidsambtenaren brengen een belangrijk gedeelte van hun werktijd door buiten het gemeentehuis: in de Hellevoetse wijken, met Hellevoetse organisaties, bij inwoners enz.
 • De volledige gemeentelijke organisatie gaat zich onderscheiden in klantgedrevenheid. De openingstijden van alle gemeentelijke diensten worden gelijk en afgestemd op de klantbehoefte. De gehele gemeentelijke organisatie wordt getraind in het gebruiken van begrijpbare taal. Sluiting van het gemeentehuis gedurende meerdere dagen komt niet meer voor.
 • De gemeente zorgt voor een goede dienstverlening. Ook als de gemeente taken uitbesteedt, dan staat de kwaliteit van de te leveren diensten voorop.
 • Via een strategische personeelsplanning en met de invoering van competentiemanagement ontstaat een proactief personeelsbeleid. Inwonersgedrevenheid en resultaatgerichtheid staan daarin centraal.
 • Er wordt binnen de gehele gemeentelijke organisatie een systeem van gecertificeerde kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling ingevoerd.
 • Met het inschakelen van externe adviseurs wordt terughoudend omgegaan.
 • Door middel van een diversiteitsbeleid wordt de gemeentelijke organisatie een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling van Hellevoetsluis.
 • De gemeente biedt haar dienstverlening zo veel als mogelijk digitaal aan.

 

Huishoudboekje op orde

 • Een kwalitatieve en sluitende meerjarenbegroting vormt het fundament van de gemeentelijke financiën. Daarom wordt een degelijke meerjarenbegroting de (financiële) doorvertaling van alle beleidsonderdelen op langere termijn.
 • De omvang van de algemene reserve behoort voldoende te zijn om onvoorziene risico’s op te vangen. Voor de overige reserves geldt: geen potjescultuur.

 

ervuiling en draagkracht centraal in de belastingtarieven

 • Bij het bepalen van belastingtarieven worden allereerst de mogelijkheden van gemeentelijke milieuheffingen optimaal benut.
 • Het algemene tarief van de afvalstoffenheffing voor huishoudens wordt afhankelijk van het vuilaanbod (diftar).
 • Voor het rioolrecht voor eigenaren wordt een kostendekkend tarief in rekening gebracht. Voor huishoudens wordt het gebruikerstarief gerelateerd aan het drinkwaterverbruik.
 • Naast milieueffecten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de financiële draagkracht van huishoudens.
 • De jaarlijkse aanpassing van de gezamenlijke gemeentebelastingen is bij voorkeur per saldo niet groter dan de loon- en prijsstijging. Mochten maatschappelijk onaanvaardbare bezuinigingen dreigen dan is een boventrendmatige verhoging van de onroerende-zaakbelasting bespreekbaar.
 • Er ontstaat een reclamebelasting voor alle reclame-uitingen en andere openbare aankondigingen langs de openbare weg.
 • De heffing van hondenbelasting verplicht de gemeente Hellevoetsluis om een leefbaar hondenbeleid uit te voeren.

 

Een veilig Hellevoetsluis leeft

Veiligheid is niet alleen uit te drukken in cijfers, maar heeft vooral te maken met de gevoelens van de inwoners. Een wijk die op papier misschien veilig is kan als onveilig worden ervaren. Dat vraagt om een betere wisselwerking tussen het gemeentebestuur en de inwoners. Daarvoor hebben we goed communicerende wijkagenten nodig, maar ook voldoende recherche en justitie. Daarbij is voorkomen beter dan genezen, maar ook het vergroten van de pakkans en het toepassen van lik-op-stuk zijn nodig. Bewoners moeten betrokken worden bij de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden.

 

Voor veilige wijken

• Een passend veiligheidsbeleid ontstaat door samenwerking met alle wijkbewoners. Daarbij zijn preventie en voorlichting minstens zo belangrijk als repressie.

 • Veel onveiligheid, vandalisme en criminaliteit is het gevolg van de verslaving aan alcohol, drugs en gokken. Daarom wordt een actief matigings- en ontmoedigingsbeleid gevoerd.
 • GroenLinks Hellevoet is voor legalisering van softdrugs. Voor soft drugs blijft een regulerend beleid bestaan, door één coffee shop toe te staan op basis van een vergunningenstelsel.
 • Met de horecaondernemers maakt de gemeente afspraken over veilig uitgaan, met de belangen van buurtbewoners wordt uiteraard rekening gehouden.
 • De sociale veiligheid wordt vergroot door inwoners meer te betrekken bij hun eigen woonomgeving en bij elkaar.
 • Problemen met hangjongeren lossen we samen met jongeren en omwonenden op. We zoeken naar oplossingen, met praten, ruimte bieden en grenzen stellen, afspraken, toezicht, alternatieve activiteiten organiseren en straffen bij misdragingen. Ouders worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen.
 • Er ontstaat een actieve aanpak rondom buurtpreventie en buurtbemiddeling, waarin veroorzakers van overlast worden aangesproken op hun gedrag.
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte komen zichtbaarheid, bereikbaarheid en aanwezigheid van mensen centraal te staan.
 • Er wordt nader onderzoek gedaan naar routes of plaatsen waar mensen zich onveilig voelen. “Enge” plekken worden aangepakt.
 • Snelheidsbeperking wordt afgedwongen door fysieke maatregelen, zoals drempel of versmalling.
 • Tegen hinderlijk foutparkeren wordt actief verbaliserend opgetreden.
 • Bij gladheidsbestrijding krijgen langzaamverkeerroutes meer prioriteit.

 

Bereikbare politie en hulpdiensten

 • Het politiebeleid wordt zo actief mogelijk beïnvloed en gecontroleerd.
 • De beperkte lokale beleidsvrijheid rondom de politie-inzet in Hellevoetsluis wordt zoveel mogelijk benut. Daarbij kiezen wij voor de volgende prioriteiten:
  • Er komen meer wijkagenten die de buurten en hun bewoners kennen.
  • Er komt een buurtveiligheids-app. Daar kunnen inwoners bijvoorbeeld verdachte situaties of vernielingen melden.

o Er ontstaat meer aandacht voor de ernstiger vormen van veel voorkomende criminaliteit (diefstal met geweld, inbraak in woningen, straatroof) en voor drugs- en horecaoverlast.

o Een verbeterde 7x24-uurs-bereikbaarheid en het snel ter plaatse zijn zijn van groot belang voor kwalitatieve politiezorg.

o Het aantal alcohol- en snelheidscontroles wordt vergroot, vooral binnen de bebouwde kom.

o Controles in het kader van milieuwetgeving krijgen meer prioriteit.

o Er ontstaat een gerichte aanpak van illegaal wapenbezit. Daarbij vormen jongeren een bijzondere doelgroep.

 • Cameratoezicht, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden worden onder strikte voorwaarden toegepast als laatste redmiddel.
 • De gemeente maakt met de horeca afspraken over een helder deurbeleid.
 • Er wordt streng toegezien op de handhaving van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol en drugs aan minderjarigen
 • Er ontstaat meer aandacht voor de opvang en begeleiding van de slachtoffers van gewelddadige criminaliteit.
 • De gemeente ziet actief toe op de aanrijtijden van de hulpdiensten
 • De gemeente zorgt voor een goede samenwerking van hulpdiensten, zodat signalering, aanpak en hulpverlening van huiselijk geweld zo snel en effectief mogelijk is.

 

Professionele brandweer

 • Brandpreventie kan levens redden. Het gebruik maken brandmelders wordt gestimuleerd
 • Hellevoetsluis blijft kiezen voor een vrijwillige brandweer, die adequaat wordt uitgerust en opgeleid.
 • Er wordt actief toegezien op het afgeven en naleven van actuele gebruiksvergunningen.
 • Publieksvoorlichting blijft een centrale taak van de brandweer.
 • Opslag van LPG binnen de bebouwde kom wordt verboden.